Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHILDERCURSUSSEN / c.q. WORKSHOPS van Rens Hoekstra 2018

Inschrijven
U kunt zich als cursist/ c.q. workshopaanvrager inschrijven met het aanmeldingsformulier dat ik op verzoek verstrek.
Inschrijving /c.q. aanmelding geschiedt uiterlijk een week voor aanvang van de cursus/c.q. workshop.
Door het ondertekenen en indienen c.q. elektronisch opsturen van het inschrijvingsformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige
cursusgeld/ c.q. de volledige workshop.
U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één week voor het begin van de cursus/ c.q. workshop schriftelijk bericht van uw inschrijving/ c.q.
bevestiging van de workshop, evenals de data/ c.q. datum. Mochten zich wijzigingen voordoen in de cursus/ c.q. workshop waarop is ingetekend,
dan bericht ik u daar tijdig over, vóór aanvang van de cursus/ c.q. workshop. Ik behoud me het recht voor een cursus of workshop te annuleren.
Inschrijving vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier aan mij toe te zenden.
Mochten er een week voor aanvang van de cursus/c.q. workshop te weinig inschrijvingen/c.q. aanmeldingen zijn dan gaat de cursus /c.q. workshop
niet door. U krijgt hierover tijdig bericht. Is de cursus/ c.q. workshop vol dan kunt u zich opgeven voor een wachtlijst.
In alle andere gevallen krijgt u telefonisch, per post of per e-mail bericht of u geplaatst bent/ c.q. dat de workshop doorgaat en als u geplaatst bent
voor een cursus, op welk (voorkeurs-) dagdeel. Na dit bericht is de overeenkomst bindend.
Behandeling aanmeldingen
Uw schriftelijke of elektronische aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld.
Als u staat ingeschreven als cursist voor een eerder blok heeft u voor deelname aan een volgend blok voorrang op nieuwe aanmeldingen. U dient
wel uiterlijk veertien dagen voor afloop van het eerdere blok schriftelijk mee te delen dat u van dit voorkeursrecht gebruik wenst te maken.
Betalen van het cursusgeld, c.q. Vergoeding voor een workshop
Het totale cursusbedrag / c.q. het bedrag voor de workshop, dient u uiterlijk twee weken vóór aanvang cursus c.q. workshop te voldoen. U kunt het
bedrag overmaken op IBAN NL94 TRIO 0320 4863 46  o.v.v. Rens Hoekstra en cursusblok(-ken)/ c.q. de datum van de workshop en de naam van de
cursist/ aanvrager. Bij workshops voldoet de aanvrager, namens alle deelnemers het totale overeengekomen bedrag.
Een afwijkende betalingsregeling kan met wederzijdse instemming uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de betreffende cursus worden overeengekomen.
Rekeningen
Desgewenst kunt u een rekening voor de betaling / certificaat van echtheid van een schilderij ontvangen, mits u die rechtstreeks van mij heeft gekocht.
In een rekening voor geleverde diensten (lessen, workshops) wordt geen BTW aangerekend, daar ik niet mag factureren van de fiscus.
Wanbetaling
In geval van niet-tijdige betaling, kan ik zonder enige ingebrekestelling, eenzijdig de overeenkomst met u ontbinden. Ik ben in dat geval gerechtigd
het verschuldigde cursusbedrag, c.q. de workshopprijs aan u in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.
Annulering en restitutie
U kunt, behoudens met mijn schriftelijke instemming, slechts annuleren bij aangetekend schrijven.
Bij annuleren tot twee weken voor de cursus c.q. workshop zijn annuleringskosten verschuldigd.
Voor cursisten €25,00, voor aanvragers van een workshop €50,00.
Als u als cursist na aanvang van het betreffende blok/ c.q. de betreffende blokken opzegt/ c.q. de deelname daaraan beëindigt, blijft u het
cursusbedrag verschuldigd over de rest van de cursusduur. Voor de rest van de cursusduur vindt in principe géén restitutie plaats.
Hardheidsclausule
In geval van ziekte of ongeval, waardoor u langer dan drie weken geen cursus kan volgen, en in andere bijzondere omstandigheden kan ik op uw schriftelijk verzoek daartoe of in overleg met u besluiten daarvan af te wijken.
Als ik twee aaneengesloten weken of langer geen les kan geven  -en u niet in staat bent om de lessen op de voorgestelde vervangende data te volgen–
zal op uw verzoek een evenredig deel van het cursusgeld worden teruggestort.
Op het met toepassing van de hardheidsclausule te restitueren bedrag wordt in ieder geval steeds € 10,- administratiekosten alsmede het reeds verschuldigde bedrag in verband met de reeds genoten lessen in mindering gebracht. Het bedrag van de reeds genoten lessen wordt bepaald door
het betaalde cursusgeld van het betreffende blok, gedeeld door het aantal lessen waarvoor is betaald, vermenigvuldigd met het aantal lessen die in
het betreffende blok al is gevolgd.
Lengte cursussen
De cursus bestaat minimaal uit een blok van 10 aaneengesloten lessen. Tijdens het cursusjaar kunt u twee blokken van 10 aaneengesloten lessen
volgen. Desgewenst kunt u aansluitend inschrijven op een na het tweede blok te plannen derde blok van 5 aaneengesloten lessen.
Als u zich vóór aanvang van het eerste blok inschrijft voor het tweede en/ of derde blok bent u verzekerd van een plaats daarin.
Tijdens de Noord-Nederlandse schoolvakanties en op 5 december zijn er geen lessen.
Verzuim cursist
Indien u een les niet bij kunt wonen, dient u dit vooraf mondeling, telefonisch, per e-mail, sms of whats-app door te geven.
Verzuim van mijzelf
Ik kan i.v.m. bijzondere gebeurtenissen besluiten om de lessen op een bepaalde dag of in een bepaalde week door te schuiven naar de week/ c.q.
weken volgend op het betreffende blok. Ik zal u daarover tijdig informeren.
Inhalen
Een vooraf afgezegde les kunt u met mijn toestemming inhalen op elk moment dat er een les plaatsvindt. Dit kan uitsluitend indien het aantal cursisten op het gewenste dagdeel dit toelaat.
Indien ik door overmacht niet in staat ben om les te geven, stel ik u hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte.
Ook door mijn verzuim uitgevallen lessen kunnen worden ingehaald aansluitend op het betreffende blok op het betreffende dagdeel.
Van deze mogelijkheden kan -zo nodig- ook gebruik worden gemaakt in een derde blok.
Overige bepalingen
Bij aanvang van de cursus c.q. de workshop zal mondeling het huishoudelijk reglement bekend worden gemaakt.
Ik behoud me het recht voor om een cursist / c.q. deelnemer aan een workshop de toegang tot mijn atelier te weigeren c.q. cursussen te ontzeggen of
om de begeleiding te staken, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op de overige deelnemers, c.q. cursisten.
Ik neem met een cursist in dat geval vooraf contact op . Uitsluiting van deelname is pas aan de orde nadat ik de cursist een tweede keer schriftelijk in
gebreke heb gesteld, c.q. een deelnemer in overleg met de aanvrager van de workshop heb gewaarschuwd. Op uitsluiting is de regeling voor annulering en restitutie van overeenkomstige toepassing.
Disclaimer
Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door
welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de cursus c.q. workshop, of het parkeren op mijn erf/ of oprit.
Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Privacyverklaring
Tatelier Rens Hoekstra, gevestigd aan Feansterdyk 27, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.renshoekstra.nl Feansterdyk 27 +31 (0)642012012

Hank Denters is de Functionaris Gegevensbescherming van Tatelier Rens Hoekstra. Hij is te bereiken via r.hoekstra492@upcmail.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

– Verzenden van mijn nieuwsbrief, mailing en/of reclame in directe relatie tot mijn schilderijen, lessen en workshops

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– Jouw gedrag op de website te analyseren om die te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplichten, zoals gegevens die nodig zijn voor de controle op mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ik zelf of een ander in mijn opdracht) tussen zit. Ik gebruik behalve mijn iMac en de webhosting en de wekelijkse E-mail rapportage over de bezoekers van mijn website door Van der Let & Partners te Heerenveen geen andere computerprogramma’s of –systemen die gevolgen voor jou zouden kunnen hebben.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer voor de bewaring van je persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en je IBAN- nummer in verband met fiscale verplichtingen de termijn van zeven jaar na beëindiging van onze zakelijke relatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijnovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke (zoals de hierbovengenoemde fiscale) verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te stuur. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@renshoekstra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@renshoekstra.nl Bovenkant formulier